2022 SAP NOW Taiwan 報名註冊已截止!

若您已經註冊 SAP NOW Taiwan,大會正在報
名審核階段;若通過審核,您將會於活動前 1-2
週收到以 email 寄發的確認函。感謝您。

加入 SAP TW Facebook
掌握最新消息!